Terapi med barn og ungdom

Problemstillinger/tema som jeg møter i arbeid med barn og ungdom:

 • Identitet – hvem er jeg? Personlighet, kjønnsidentitet og relasjonelt
 • Lav selvfølelse og skam
 • Relasjonsvansker
 • Spiseforstyrrelser/vanskeligheter med kropp og utseende
 • Uro og angst
 • Mobbing og utenforskap
 • Ensomhet og nedstemthet
 • Krevende familiesituasjoner (f.eks.som følge av brudd mellom foreldre, kronisk eller alvorlig sykdom hos et familiemedlem, ulykker e.l.)
 • Seksuelle krenkelser

Jeg er opptatt av å skape tillit og trygge rammer for både barnet/ungdommen og foreldrene.

Derfor inviterer jeg til dialog med én eller begge foreldre i forkant av terapioppstart, og underveis sammen med barnet/ungdommen.

Ved terapi til barn under 16 år, kan det være nyttig med en veksling mellom samtaler med foreldrene sammen med barnet, og individuelle samtaler med barnet, og eventuelt egne samtaler med foreldrene uten barnet.

Jo yngre barnet er, desto tettere samarbeid med foreldrene er nødvendig.

Dessuten, jo yngre barnet er, desto viktigere er det at foreldrene også tar i bruk de ressursene som finnes i det offentlige rundt barnet og foreldrene – der det er hensiktsmessig og mulig. Her tenker jeg spesielt på skole, helsesykepleier, PPT, BUPA og fastlege.

Jeg samarbeider gjerne med andre fagpersoner rundt barnet, dersom det er ønskelig

Ved terapi til barn og ungdom er det litt forskjellige regler som gjelder for taushetsplikten, avhengig av barnets alder. Helsedirektoratets rundskriv gir en god innføring i lovverket, og kan leses her.

Kort oppsummert:

 • Hovedregelen er foreldre/foresatte skal gis informasjon om terapien når barnet er under 16 år.
 • Når barnet er over 16 år har terapeuten taushetsplikt overfor barnets foreldre, med mindre barnet samtykker til at opplysninger gis. Opplysninger som har betydning for foreldreplikten, kan likevel gis dersom barnet er over 16 år.
 • For barn mellom 12 og 16 år finnes det et unntak fra opplysningsplikten til foreldre/foresatte, dersom barnet “av grunner som bør respekteres ikke ønsker at foreldre skal informeres”.

Temaet taushetsplikt er en naturlig og selvsagt del av første samtale, med både barnet og foreldre tilstede.

Ved terapi til barn under 16 år, trengs skriftlig samtykke til terapi fra begge foreldre/foresatte. Når barnet er mellom 16 og 18 år, trengs det kun samtykke fra én foresatt. Dere vil motta et samtykkeskjema for utfylling i forbindelse med første time.

%d bloggers like this: